инфраструктура смд технически паспорт

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

2018-7-12  2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура: 2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни) 2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.) 2.2.3.

Get Price

Техническа паспортизация СС Консулт ЕООД

Изготвяме технически паспорти : на нови строежи; на съществуващи строежи (след обследване на строежа за установяване на характеристиките му свързани с чл. 169 от ЗУТ във връзка с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ – КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

2014-11-21  Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за

Get Price

НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите .

2013-9-24  19.04.2010 г.; изм., бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г.) (1) Технически паспорт се съставя: 1. за нов строеж-преди въвеждането му в експлоатация; 2. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от 19.04.2010 г.; изм., бр. 80 от 2013 г., в

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

2014-12-15  ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ рег. № ... от ...200..г. на строеж: ОДЗ № 96/Старо ЦДГ № 121/“Росна китка” находящ се във: гр.София, район “Искър”, ж.к.”Дружба”, ул.”501”№ 9,

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

2018-7-12  ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ на строеж: 183-та ЦДГ “Щастливо детство’’ находящ се във: ар.София, район “Слатина”, ул.’’Цветан Радославов” №30

Get Price

НК “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

2018-1-5  1. технически паспорт; 2. досие за поддръжка; техническо досие на всяко съоръжение с повишена опасност (СПО) съгласно Наредба за

Get Price

Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси .

По реда на ал. 1 се актуализира техническият паспорт в случаите на основно о.овяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него преди въвеждането му в експлоатация.

Get Price

Срокът за изготвяне на техническите паспорти .

2021-4-29  Удължават срока за изготвяне на технически паспорти на съществуващите строежи до 31 декември 2024 г.Това предвижда проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, публикуван от .

Get Price

Правен Свят - Технически паспорт на строежите

2021-4-22  Технически паспорт на съществуващ строеж Съгласно §2, ал. 2 от ПРЗ на Наредба №5, собствениците на строежи, въведени в експлоатация преди 2007 г. следва да предприемат действия по съставяне на технически паспорт на сградата.

Get Price

"СИДИРАМА" ООД » Технически паспорт

Технически паспорт. „СИДИРАМА” ООД извършва техническа паспортизация на нови и съществуващи сгради и съоръжения от техническата инфраструктура. Техническите паспорти на съществуващи .

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - OKOL Lake Park

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ Обекти: Самостоятелна къща B2 + Оборудване и обзавеждане: ‘Премиум Плюс’ ИМОТ Описанията по-долу са общи за

Get Price

НК “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

2018-1-5  1. технически паспорт – Приложение 19, в който да бъдат отразени минимум . железопътната инфраструктура, трябва да бъдат одобрен тип и подлежат на последваща

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

2018-7-12  ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ на строеж: 183-та ЦДГ “Щастливо детство’’ находящ се във: ар.София, район “Слатина”, ул.’’Цветан Радославов” №30 кадастрални листове 456, УПИ III

Get Price

Технически паспорт на строежите gradat.bg

2021-4-20  Технически паспорт на съществуващ строеж Съгласно §2, ал. 2 от ПРЗ на Наредба №5, собствениците на строежи, въведени в експлоатация преди 2007 г. следва да предприемат действия по съставяне на технически паспорт на .

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към сградите (всички данни на подраздел 3.1., ако е необходимо се описват в

Get Price

Какво трябва да знаем за техническите паспорти .

2021-2-9  Технически паспорти за съществуващи сгради. Редът за изготвяне и регистриране на техническите паспорти на сградите се урежда с Наредба №5 на МРРБ. За да се изготви такъв документ на .

Get Price

Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси .

2014-2-11  В сервитутната зона могат да се прокарват проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически и други изисквания.

Get Price

Удължават срока за техническите паспорти на .

2021-4-29  Срокът за изготвяне на технически паспорти на съществуващите сгради у нас се удължава с две години до 31 декември 2024 година. Това предвижда проект за изменение на Наредба № 5 от 2006

Get Price

Техническите паспорти за сградите се отлагат .

2015-9-13  Техническите паспорти за сградите се отлагат за 2022 г. Очаквано регионалното министерство отложи за пореден път изискването за документа. Основните мотиви са липса на пари. е последната .

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - OKOL Lake Park

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ Обекти: Самостоятелна къща B2 + Оборудване и обзавеждане: ‘Премиум Плюс’ ИМОТ Описанията по-долу са общи за

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

2018-7-12  ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ на строеж: 183-та ЦДГ “Щастливо детство’’ находящ се във: ар.София, район “Слатина”, ул.’’Цветан Радославов” №30 кадастрални листове 456, УПИ III

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ Обекти: Самостоятелна къща B1 Оборудване и обзавеждане: ‘Премиум Плюс’ ИМОТ Описанията по-долу са общи за целия имот и не подлежат на промяна Озеленяване Завършено озеленяване на целия имот

Get Price

СитиАрх - ПРОЕКТИ - Технически паспорти

2006-12-28  Технически паспорт на нов строеж Техническият паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория се съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ.

Get Price

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към сградите (всички данни на подраздел 3.1., ако е необходимо се описват в

Get Price

Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси .

2014-2-11  Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане (4 .

Get Price

Технически - УСЛУГИ Община Дупница

Регистрация на технически паспорт на нов или съществуващ строеж. Строежи от І, ІІ и ІІІ категория - 250,00 лв. Строежи от ІV и V категория - 50,00 лв. 7 дни 1. Заявление

Get Price

Инженерна инфраструктура, благоустройство и .

Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология. Услугите се предоставят от отдел “Устройство на територията” в Общински център за информация и обслужване на

Get Price

Район Илинден - Образци на заявления за .

2021-6-17  Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология Устройство на територията, кадастър и регулация . Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с .

Get Price

Техническите паспорти на сградите остават .

2011-12-22  Поредната недомислица...технически паспорт-добре замислено но трудно приложимо.Наредбата трябваше да се отнася само за нови сгради или най много за сгради строени от 2000г. до сега.Просто се обезмисля за стари сгради .

Get Price